Prezidentské voľby sú tu čo nevidieť: Prinášame vám prehľad okrskov v Trenčíne

Už onedlho sú tu voľby hlavy nášho štátu. Tu je veľký prehľad volebných okrskov a miestností v Trenčíne.

Ilustračný obrázok k článku Prezidentské voľby sú tu čo nevidieť: Prinášame vám prehľad okrskov v Trenčíne
Zdroj: Dnes24.sk

Prezidentské voľby už doslova klopú na dvere. Ich prvé kolo sa uskutoční v sobotu 16. marca, druhé kolo je naplánované na o dva týždne neskôr.

Primátor mesta Trenčín utvoril pre tieto voľby na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítavanie hlasov voličov v meste 50 volebných okrskov a zároveň určil rovnaký počet volebných miestností. Preštudujte si už teraz, kto a kde v našom meste bude voliť.

Volebný obvod č. l – DOLNÉ MESTO, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE

Okrsok č. 1 Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR /ODA/ Hviezdoslavova 205/16

 • Nám. Sv. Anny
 • Hasičská
 • Farská,
 • Hviezdoslavova
 • Horný Šianec
 • Nám. SNP
 • J. Braneckého
 • Marka Aurélia
 • Matúšova
 • Mierové nám.
 • M. Nešporu
 • Palackého
 • Kniežaťa Pribinu
 • Rozmarínova
 • Sládkovičova
 • Jaselská
 • Štúrovo
 • nám.
 • Vajanského
 • 1. mája
 • Mariánske námestie
 • Hviezdová
 • Vojtecha Zamarovského

Okrsok č. 2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1. mája 168/7

 • Bernolákova
 • Električná
 • Kmeťova
 • Kollárova,
 • Kuzmányho
 • K dolnej stanici
 • Súdna
 • Jesenského
 • Jilemnického
 • I. Olbrachta
 • Kúty, Moyzesova
 • Pod Brezinou
 • Nad tehelňou
 • Pod lesoparkom,
 • J.B.Magina
 • MUDr. A.Churu
 • Daniela Krmana
 • Jána Lipského
 • Rybárska
 • Piaristická
 • Šťastná

Okrsok č. 3 Kultúrne stredisko DLHÉ HONY 28. októbra 1169/7

 • Cintorínska
 • Dolný Šianec
 • J. Kráľa
 • Krátka
 • Nová
 • Partizánska
 • Zelená
 • Tatranská
 • Záhradnícka
 • Legionárska nepárne č. 1–37, párne č. 2 – 30

Okrsok č. 4 Kultúrne stredisko DLHÉ HONY 28. októbra 1169/7

 • Soblahovská nepárne č. 1 – 39

Okrsok č. 5 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bezručova 1228/66

 • Bezručova
 • Kalinčiakova
 • Lidická
 • Družstevná
 • Kpt. Jaroša
 • Ovocná
 • S. Chalupku
 • Slnečné nám
 • Veterná
 • Osloboditeľov
 • Inovecká nepárne č. 7 –15, 65, párne č. 12 – 74
 • Ku štvrtiam

Okrsok č. 6 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bezručova 1228/66

 • Soblahovská nepárne č. 41 – 61, párne č. 2 – 26 a č. 34 – 38
 • Strojárenská
 • Pod Juhom
 • Pod Komárky
 • Na Zongorke

Okrsok č. 7 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dlhé Hony 1155/1

 • Inovecká nepárne č. 1 –3, párne č. 2 – 10
 • 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16

Okrsok č. 8 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dlhé Hony 1155/1

 • 28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38
 • Dlhé Hony

Okrsok č. 9 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dlhé Hony 1155/1

 • Beckovská
 • Nemocničná
 • Panenská
 • Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

Okrsok č. 10 MATERSKÁ ŠKOLA Stromová 2538/3

 • Karpatská
 • Poľná
 • Stromová
 • Narcisová
 • Nové Prúdy
 • Palárikova
 • Puškinova
 • Riznerova
 • Sasinkova
 • Jána Zemana

Okrsok č. 11 MATERSKÁ ŠKOLA Stromová 2538/3

 • Belá
 • Biskupická
 • Bottova
 • Javorinská
 • Nozdrkovce
 • Úzka
 • Záhumenská
 • Legionárska nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162

Okrsok č. 12 ZÁKLADNÁ ŠKOLA L. Novomeského 2692/11

 • Západná, Saratovská 2 a 4

Okrsok č. 13 ZÁKLADNÁ ŠKOLA L. Novomeského 2692/11

 • Jána Halašu

Okrsok č. 14 ZÁKLADNÁ ŠKOLA L. Novomeského 2692/11

 • L. Novomeského, Saratovská nepárne 1–9, párne č. 8 a 10

Okrsok č. 15 ZÁKLADNÁ ŠKOLA L. Novomeského 2692/11

 • K. Šmidkeho

Volebný obvod č. 2 – JUH

Okrsok č. 16 Kultúrne stredisko JUH Kyjevská 3183

 • Šafárikova

Okrsok č. 17 Kultúrne stredisko JUH Kyjevská 3183

 • Bazovského
 • Liptovská
 • Južná

Okrsok č. 18 Kultúrne stredisko JUH Kyjevská 3183

 • Gen. Svobodu
 • Vansovej
 • Nám. Svätej Rodiny

Okrsok č. 19 Kultúrne stredisko JUH Kyjevská 3183

 • Kyjevská
 • Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

Okrsok č. 20 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Východná 2435/9

 • Mateja Bela nepárne čísla 1 – 35

Okrsok č. 21 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Východná 2435/9

 • Mateja Bela všetky párne čísla

Okrsok č. 22 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Východná 2435/9

 • Halalovka č. 1 – 20

Okrsok č. 23 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Východná 2435/9

 • Halalovka č . 21 – 40

Okrsok č. 24 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Východná 2435/9

 • Halalovka č. 41– 71

Okrsok č. 25 Zariadenie pre seniorov Lavičková 2383/10

 • Lavičková
 • Východná

Volebný obvod č. 3 – SIHOŤ I – IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRA, KUBRICA

Okrsok č. 26 TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA Študentská 1638/3

 • Nábrežná
 • Švermova
 • Študentská
 • Komenského
 • Smetanova

Okrsok č. 27 TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA Študentská 1638/3

 • Hurbanova
 • Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43 párne č. 10 – 14
 • Jiráskova
 • Gen. Viesta párne č. 32–46

Okrsok č. 28 MATERSKÁ ŠKOLA Švermova 1631/24

 • Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30
 • Kpt. Nálepku 37 a 39
 • Martina Rázusa
 • Gen. Goliana nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8

Okrsok č. 29 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Hodžova 1487/37

 • Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44
 • Holubyho nám.
 • Vodárenská
 • Kpt. Nálepku nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra

Okrsok č. 30 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Hodžova 1487/37

 • Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94
 • Gagarinova
 • Šoltésovej

Okrsok č. 31 CENTRUM SENIOROV, Osvienčimská 1720/3

 • Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90
 • Osvienčimská

Okrsok č. 32 CENTRUM SENIOROV, Osvienčimská 1720/3

 • Brigádnická
 • Hodžova nepárne 71–81
 • Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34
 • M. Turkovej
 • Pod Skalkou
 • Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18
 • Pri Tepličke
 • Jasná
 • Pod čerešňami
 • Tichá

Okrsok č. 33 MATERSKÁ ŠKOLA Opatovská 654/39

 • Žilinská
 • Clementisova

Okrsok č. 34 MATERSKÁ ŠKOLA Opatovská 654/39

 • I. Krasku
 • Odbojárov
 • Armádna
 • Opatovská nepárne č. 15– 53, párne č. 20 – 96

Okrsok č. 35 MATERSKÁ ŠKOLA Opatovská 654/39

 • Pádivého
 • Sibírska

Okrsok č. 36 Kultúrne stredisko OPATOVÁ, Opatovská 96/220

 • 10. apríla
 • Horeblatie
 • Mlynská
 • Niva
 • Pod driením
 • Potočná
 • Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne č. 98 – 240
 • Mníšna

Okrsok č. 37 Kultúrne stredisko KUBRA, Kubranská 63/94

 • Jána Derku
 • Na kameni
 • Jána Fabu
 • Pod horou
 • Pod lipami
 • Pod hájikom
 • Záhrady
 • Zelnica
 • Za humnami
 • Dubová
 • M. Hricku
 • Kubranská
 • Rovná
 • Volavé

Okrsok č. 38 Kultúrne stredisko KUBRA, Kubranská 63/94

 • Pred poľom
 • Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 83 a 85
 • Súvoz
 • K zábraniu

Okrsok č. 39 Kultúrne stredisko KUBRICA Kubrická 56/60

 • Kubrická

Okrsok č. 40 Stredná odborná škola Pod Sokolice 519/14

 • Pod Sokolice
 • Gen. M.R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116
 • K výstavisku

Okrsok č. 41 Stredná odborná škola Pod Sokolice 519/14

 • Kukučínova
 • Kragujevackých hrdinov
 • Železničná
 • Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 17, párne č. 10 – 84
 • Sadová

Volebný obvod č. 4 – ZÁMOSTIE, ZLATOVCE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE

Okrsok č. 42 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Veľkomoravská 2160/12

 • Veľkomoravská
 • Zlatovská
 • Brančíková
 • Vl. Roya
 • Rastislavova
 • Svätoplukova
 • Bratislavská nepárne č. 1– 119, párne č. 2– 48

Okrsok č. 43 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Veľkomoravská 2160/12

 • Hollého
 • Ľ. Stárka
 • Piešťanská

Okrsok č. 44 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Veľkomoravská 2160/12

 • Duklianskych hrdinov

Okrsok č. 45 MATERSKÁ ŠKOLA Medňanského 360/34

 • Istebnícka
 • Jahodová
 • Jánošíkova
 • Kasárenská,
 • Slivková
 • Šafránová
 • Hroznová
 • Majerská,
 • Medňanského
 • Matice slovenskej
 • Orechovská,
 • Podjavorinskej
 • Ružová
 • Záhradná
 • Vlárska

Okrsok č. 46 KD ISTEBNÍK Medňanského 360/34

 • Hrádzová
 • Hrabovská
 • Chotárna
 • Horné
 • Orechové
 • Kvetinová
 • Lesnícka
 • M. Kišša
 • Na záhumní
 • Radlinského
 • Súhrady
 • Široká
 • Žabinská

Okrsok č. 47 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) Kožušnícka 72/4

 • Jedľová
 • Lipová
 • Javorová
 • Prúdy
 • Brezová,
 • Orgovánová
 • Višňová
 • Obchodná
 • Kožušnícka,
 • Brnianska
 • Bratislavská nepárne č. 121 – 141
 • Vážska

Okrsok č. 48 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) Kožušnícka 72/4

 • Staničná
 • Súťažná
 • Budovateľská
 • Kvetná,
 • Bavlnárska
 • Školská
 • Továrenská

Okrsok č. 49 Kultúrne stredisko ZLATOVCE Hlavná 495/10

 • Malozáblatská
 • Hanzlíkovská
 • Hlavná
 • Jarná
 • J. Psotného
 • Na dolinách
 • Na Kamenci
 • Na Vinohrady
 • Na záhrade
 • Poľovnícka
 • Severná
 • Detská
 • Okružná
 • Jána Prháčka
 • Vladimíra Predmerského
 • K mlyniskám

Okrsok č. 50 Kultúrne stredisko ZÁBLATIE Záblatská 2/27

 • Dolné Pažite
 • Ku kyselke
 • Pri parku
 • Poľnohospodárska
 • Rybáre
 • Sigôtky
 • Bratislavská párne č. 52 – 116
 • Záblatská
 • Cez ohrady
 • Kňažské

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk