7 rád, vďaka ktorým sa pri triedení odpadu nepomýlite

Máte pocit, že triedenie odpadu je „veda“ a pravidelne riešite nad smetným košom dilemu, čo kam vyhodiť a čo nie? Stačí poznať základné pravidlá.

Ilustračný obrázok k článku 7 rád, vďaka ktorým sa pri triedení odpadu nepomýlite
Zdroj: Sewa.sk

Jeden kôš (ne)stačí

Alfou a omegou správneho nakladania s odpadmi je rozlišovanie medzi zmiešaným komunálnym odpadom a triedeným zberom. A na to sa treba v domácnosti aj „organizačne“ pripraviť. Ak sa vám nechce hneď investovať do nového smetného koša s rôznymi priečinkami, nechajte si starý a na separovaný odpad – plasty, sklo a papier – si pripravte vrecia či krabice. Do smetného koša potom budete hádzať už len nerecyklovateľný odpad. Takýmto spôsobom šetríte nielen prírodné zdroje a životné prostredie, ale aj svoju peňaženku. Platí totiž jednoduché pravidlo – čím viac odpadu vytriedite, tým menej budete v budúcnosti platiť za odvoz zmiešaného komunálneho odpadu.

Priemerný obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne približne 348 kg komunálneho odpadu. Až 69 % z tohto objemu končí nevytriedených na skládkach.

Všímajte si symboly

Triedenie odpadu naozaj nie je veda. To, že obal alebo produkt nepatrí do smetného koša, spoznáte podľa jednoduchého symbolu postavy stojacej pri zbernej nádobe. Znamená, že obal je potrebné po použití vhodiť do príslušnej farebnej zbernej nádoby.

Zdroj: Sewa.sk

Zbystrite pozornosť, ak na výrobku alebo obale nájdete značku prečiarknutej zbernej nádoby. V takom prípade máte pred sebou elektrospotrebič alebo batériu a tie nepatria do zmiešaného odpadu ani farebného kontajnera. Možno ho odovzdať len na vyhradených miestach – na zbernom dvore alebo v predajni s elektrospotre­bičmi.

Čítajte pokyny na kontajneroch

Mnoho ľudí váha, do ktorej z nádob treba vyseparovaný odpad vhodiť. Ani v tomto prípade netreba podliehať panike. Nádoby na triedený odpad z obalov musia byť farebne odlíšené a na každej z nich musí byť štítok s informáciou, aký druh odpadu z obalu do nej patrí. Všetko závisí od miestneho systému triedeného zberu v obci a tá by ho mala mať zverejnený aj na svojej internetovej stránke. Vo všeobecnosti však platí, že modré nádoby sú určené na papier (noviny, časopisy, kancelársky papier, letáky, kartóny, papierové obaly, návody od elektrospotrebičov, atď.). Zelené kontajnery sa používajú na sklo (nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod). Nevhadzujeme však do nich porcelán, keramiku, zrkadlá, TV obrazovky ani žiarovky a žiarivky. Žlté nádoby sú určené na plasty a patria do nich PET fľaše z nápojov, tégliky z jogurtov, igelitové vrecká, fólie, polystyrén či obaly z kozmetických produktov.

Obaly stačí vyprázdniť, dôkladné umývanie nie je nutné. Oveľa dôležitejšie je zredukovať ich objem, aby v kontajneri nezaberali veľa miesta. PET fľaše teda stlačíme a kartónové krabice rozoberieme.

Zdroj: Sewa.sk

S elektrom späť do predajne

Zberné nádoby na staré elektrospotrebiče by ste hľadali márne. Patria totiž na zberný dvor alebo späť do predajne. Keď sa ekologicky zlikvidujú a zrecyklujú, množstvo materiálov z nich môže byť opätovne spracovaných a využitých v ďalšej výrobe. Tým sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. Najjednoduchšia situácia nastáva, ak si kupujete veľký elektrospotrebič, vtedy môžete o odvoz toho starého požiadať priamo predajcu. Malé spotrebiče, ako sú fény, rýchlovarné kanvice, mobilné telefóny, žehličky a pod., je zase možné zaniesť do najbližšej elektropredajne. Tie sú povinné zbierať aj veľmi malý elektroodpad s rozmermi do 25 cm a odpad zo svetelných zdrojov, pričom predajca nesmie podmieňovať prevzatie starého zariadenia kúpou nového. V cene elektro zariadení sú totiž už zahrnuté aj recyklačné poplatky za spätný zber starých elektrospotrebičov a ich recyklácia. Obaly a návody na použitie, ktoré bývajú súčasťou balenia elektrospotrebičov patria do farebných nádob na triedený zber.

Elektrospotrebiče musia byť pri odovzdávaní v kompletnom stave, nerozoberajte ich. Látky, ktoré obsahujú, totiž môžu byť nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie.

Zdroj: Sewa.sk

Firmy potrebujú potvrdenie

Ak sú staré IT zariadenia alebo iné elektrozariadenia evidované v majetku firmy, treba pri ich vyraďovaní myslieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely odpisov majetku a účtovníctva. „O každom odvoze a likvidácii musí mať firma potvrdenie vystavené organizáciou oprávnenou na zber a likvidáciu elektroodpadu. To od vás môže vyžadovať prípadná kontrola zo strany štátnych orgánov,“ vysvetľuje Lívia Burzová. Službu odvozu a recyklácie nepotrebných elektrozariadení a IT techniky spolu s potrebnými dokladmi vám bezplatne zabezpečí organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s., ktorá združuje výrobcov a dovozcov elektrozariadení. O bezplatný odvoz stačí požiadať telefonicky alebo prostredníctvom formulára na webstránke.

Batérie zbierajte

Podľa prieskumov sa počas roka v priemernej domácnosti spotrebuje takmer 50 ks batérií. Tie obsahujú rôzne ťažké kovy, ktoré sú toxické pre ľudí aj pre životné prostredie, preto nepatria do zmiešaného komunálneho odpadu. Nesmú sa ani spaľovať, pretože by sa tak do ovzdušia mohli dostať nebezpečné plyny. Najjednoduchšie je zbierať ich do krabičky (pre tento účel existujú tzv. B – boxy), ale postačí aj škatuľa od topánok. Keď je plná, stačí ju zaniesť na zberný dvor alebo do najbližšej predajne. Podľa zákona sú všetci predajcovia, ktorí prenosné batérie predávajú, povinní použité prenosné batérie odobrať od každého, kto ich prinesie.

Pozrite sa do smetného koša

Na záver jednoduchá rada. Nadmerná produkcia odpadu začína už pri nakupovaní. Často je to veľké množstvo plastových tašiek, vrecká, PET fľaše či zbytočne vyhadzované jedlo. Pozrite sa preto do odpadkového koša a zistite, čo vyhadzujete najčastejšie. Namiesto kupovania balených výrobkov potom zvoľte nebalené a na nákup so sebou noste textilné či iné opakovane použiteľné tašky. Produkciu plastového odpadu znížite tiež používaním kohútikovej vody namiesto nápojov kupovaných v PET fľašiach.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: Sewa.sk

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.