Trenčianskych poslancov čaká ďalšie rokovanie: PROGRAM zasadnutia bod po bode!

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta, majetkové prevody či správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku. Aj tieto, okrem mnohých iných bodov, bude mať na stole trenčiansky poslanecký zbor na najbližšom zasadnutí.

Ilustračný obrázok k článku Trenčianskych poslancov čaká ďalšie rokovanie: PROGRAM zasadnutia bod po bode!
Zdroj: TASR

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa zídu na ďalšom rokovaní v stredu 14. marca 2018 o 13.00 ho­dine.

Pozrite si bod po bode, čomu všetkému sa budú na stretnutí venovať:

 • 1. Otvorenie a schválenie programu
 • 2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 12. 2017
 • 3. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
 • 4. Majetkové prevody
 • 5. Návrh VZN č.1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok
 • 6. Návrh VZN č.2/2018, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov
 • 7. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území Mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť zo dňa 6. 7. 2017
 • 8. Informácia o výsledku finančnej kontroly v zmysle uznesenia MsZ č. 1172 zo dňa 8. 11. 2017
 • 9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb – „Príprava a dodávka stravy “ (Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.)
 • 10. Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431–2017–16 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie
 • 11. Návrh na schválenie predloženie žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb vo výzve kód: IROP-PO1-SC122–2016–15 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie
 • 12. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2017
 • 13. Voľba ďalšieho prísediaceho Okresného súdu v Trenčíne na volebné obdobie r. 2018–2022
 • 14. Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne
 • 15. Interpelácie
 • 16. Rôzne
 • 17. Záver

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame